Pre klientov spoločnosti CS, s.r.o. poskytujeme geodetické a kartografické služby vo všetkých oblastiach inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

S použitím najnovších technológii a individuálnym prístupom k zákazníkom zabezpečujeme najoptimálnejšie riešenie Vašej zákazky. Naši zamestnanci sú plne kvalifikovaní a majú dlhoročnú prax z oblasti geodézie a kartografie.

Všetky realizované geodetické a kartografické činnosti (§6 Zákona č.215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných geodetov a kartografov. Zároveň dbáme o dodržanie čo najvyššieho štandardu v poskytovaní našich služieb v zmysle noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 145001:2018 a ISO 10006:2017.

Pri práci používame geodetické prístroje firmy Leica Geosystems ktoré sú vo svete synonymom presnosti a kvality. Prístroje GPS Leica Viva, Leica TS12P a Sprinter 250M umožňujú zvládnuť i tie najvyššie nároky zákazníka na presnosť a kvalitu geodetických prác.

Do softvérového vybavenia oddelenia patria CAD platformy Microstation V8i a PowerDraft V8i od firmy Bentley vrátane nadstavby InRoads, geodetické nadstavby INGs Geo či aplikácia Leica Geo Office.

Inžinierska geodézia:

  • základné technické mapy miest, závodov, diaľnic,
  • účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
  • vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia
  • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí,
  • vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov,
  • tvorba digitálnych modelov terénu,
  • výpočet kubatúr, vyhotovovanie priečnych a pozdĺžnych profilov,
  • založenie a určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí.

Kataster nehnuteľností:

  • geometrické plány (na zameranie stavieb ku kolaudácii, na zameranie rozostavaných sta-vieb, na oddelenie parciel, na vyznačenie vecného bremena k pozemkom, a iné)
  • vytyčovanie hraníc pozemkov.

Referencie

Limbova ulica

GP a porealizačné zameranie kolobežkovej dráhy

Doľany

úprava verejných priestranstiev

Šulekovo

geometrický plán na fotovoltaickú elektráreň

CityInvestments

vytýčenie spevnených plôch, GP na priemyselnú budovu

Detské dopravné ihrisko

vytyčovanie a porealizačné zameranie

City aréna

zakladanie bodového poľa, identifikácia parciel, GP na oddelenie pozemkov a kolaudáciu stavby a lávky