Referencie

Geodetická činnosť
IBV Prúdy

odhumusovanie, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenie spevnených plôch, geometrické plány rozdelenia pozemkov

Zvončín, vodovod vyrobený technológiou relainingu

vytyčovanie jám pretláčania, výpočet kubatúr výkopu jám, porealizačné zameranie

Zvonica

meranie zvislých posunov technológiou presnej nivelácie

Hala Alpe

geometrické plány rozdelenia pozemkov, vytýčenie inžinierskych sietí a spevnených plôch, vytýčenie odhumusovania, vytýčenie základov a oceľovej konštrukcie, porealizačné zame-ranie, geometrický plán ku kolaudácii

Vybudovanie spevnených plôch v okolí baziliky

porealizačné zameranie spevnených plôch

IBV Felbanka I.

vytyčovanie inžinierskych sietí :t.j. : vodovod, kanalizácia dažďová, kanal. splašková, plynofi-kácia, verejné osvetlenie, NN vedenie) vytyčovanie spevnených plôch, geometrické plány na vecné bremeno pre inžinierske siete, geometrický plán na rozdelenie hraníc pozemkov a GP ku kolaudácii spevnených plôch, porealizačné zamerania

Jarná, multifunkčné ihrisko

porealizačné zameranie

Vodovod

porealizačné zameranie

Trnava

predprojektové zameranie prekládky horúcovodu

IBV Za traťou 3B

vytyčovanie odhumusovania, kanalizácie a hraníc pozemkov

Časť Majdán

vytýčenie mostu

NorthTower

zameranie archeologických výkopov

BikeTower

predprojektové zameranie pre parkovací dom pre bicykle

Aquapark Relax

vytýčenie a kontrola osadenia vonkajšieho plaveckého bazéna

Tir Petroleum

vytýčenie spevnených plôch a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii

Fakultná nemocnica Trnava

vytýčenie, zameranie a vyhotovenie GP parkoviska

Cyklochodník Rybníková ulica

predprojektové zameranie, zameranie existujúcich inžinierskych sietí

Dlhá

predprojektové zameranie komunikácií v obci

Bernolákova brána

vytýčenie mostu, porealizačné zameranie mosta a sietí a GP ku kolaudácii

Zelené átrium

vytýčenie spevnených plôch v okolí budovy, GP na spevnené plochy a budovu Zeleného átria

Revitalizácia parku a verejného priestoru galérie Trnava, námestie SNP

vytyčovanie a vypracovanie dokumentácie ku kolaudácii

Skalica

vytýčenie orechového sadu

MetalDesign

geodetické práce - vytyčovanie osí pilót a prístavby haly, spevnených plôch, porealizačné zameranie a GP

Rekonštrukcia hlavného námestia Trnava

vytýčenie, porealizačné zameranie sietí a spevnených plôch a GP ku kolaudácii

Jaslovské Bohunice

rekonštrukcia chodníka

IBV Podolky

zameranie sietí a komunikácií ku kolaudácii

City aréna

zakladanie bodového poľa, identifikácia parciel, GP na oddelenie pozemkov a kolaudáciu stavby a lávky

Detské dopravné ihrisko

vytyčovanie a porealizačné zameranie

CityInvestments

vytýčenie spevnených plôch, GP na priemyselnú budovu

Šulekovo

geometrický plán na fotovoltaickú elektráreň

Doľany

úprava verejných priestranstiev

Limbova ulica

GP a porealizačné zameranie kolobežkovej dráhy

Používame cookies pre lepší online zážitok.

Na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie, zlepšenie chodu stránky a analyzovanie správania používateľov. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?